§ 1. Foreningens navn er Kalundborg Turistforening.
Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.

§ 2. Kalundborg Turistforenings formål er at være med til at styrke turismen lokalt i Kalundborg-området.
Dette sker med udgangspunkt i og med respekt for områdets kultur, natur og erhverv. Foreningens formål er at sætte fokus på områdets historie, enestående natur, driftige handel og industri og at formidle Kalundborg-områdets spændende oplevelsesmuligheder og udfordringer til såvel borgere som turister.

§ 3. Foreningens midler tilvejebringes med kontingent fra foreningens medlemmer, bidrag og gaver.

§ 4. Kalundborg Turistforenings regnskabsår følger kalenderåret.

§ 5. Som medlemmer optages:
a) Enkeltpersoner
b) Firmaer, virksomheder, institutioner m. v.

§ 6. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvortil hvert medlem har stemmeret med én stemme.
Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter begæring, når
a) et flertal af bestyrelsen ønsker det
b) mindst 10% af medlemmerne skriftligt og med angivelse af forhandlingsemne fremsender begæring herom til bestyrelsen.

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved udsendelse af nyhedsbrev til samtlige medlemmer.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
5. Fremlæggelse af budgetforslag, herunder kontingentfastsættelse
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer, 1 revisor-suppleant
7. Eventuelt

§ 7. Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af generalforsamlingen.
Valg af bestyrelse foregår på den ordinære generalforsamling.
Af bestyrelsen afgår 3 hvert ulige år og 4 hvert lige år.
Til bestyrelsen kan ikke vælges personer, der er bestyrelsesmedlem i en anden turistforening eller beslægtet forening inden for Kalundborg Kommune. Det gælder dog ikke, såfremt bestyrelsesmedlemmet udpeges af foreningen til at varetage foreningens interesser.
Såfremt et bestyrelsesmedlem er eller bliver medlem af anden turistforening eller beslægtet forening, skal den pågældende straks fratræde som bestyrelsesmedlem i foreningen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og eventuelt sekretær, hvilke navne tilføjes generalforsamlings-protokollatet. Bestyrelsesmedlemmer kan tillige være delegerede.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 8. Bestyrelsesmøde afholdes på formandens foranledning, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer dette. Afgørelser på bestyrelsesmøder træffes ved simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

§ 9. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
Foreningen tegnes af formanden alene eller af næstformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Formanden og kassereren har hver for sig fuldmagt til at disponere over foreningens indestående i pengeinstitut, herunder online adgang og brug af elektroniske betalingsmidler.

§ 10. Foreningen kan opløses ved afstemning på to efter hinanden følgende, lovligt indvarslede generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum.
Generalforsamlingen træffer i så fald bestemmelse om anbringelse af foreningens midler til et almennyttigt formål, dog efter at fornøden hensættelse til opfyldelse af Kalundborg Turistforenings indgåede forpligtelser har fundet sted.

§ 11. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske med godkendelse af generalforsamlingen.

Vedtægterne er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni 2019.