§1
Foreningens navn er Hvidebæk Turistforening og har hjemsted i Kalundborg kommune.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§2
Foreningens formål er at fremme turismen i den tidligere Hvidebæk kommune, dens omegn og øvrige Nordvestsjælland.

§3
Som medlem kan optages alle, som er interesseret i turismens fremme.

Eventuel ophævelse af et medlemskab kan ske ved en generalforsamlings beslutning.

§4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts og indkaldes med 14 dages varsel ved brev til medlemmerne og/eller ved annoncering i lokal husstandsomdelt avis.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelle indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Alle valg afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Genvalg kan finde sted.

§5
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg i lige år, herunder formand. 3 medlemmer er på valg i ulige år, herunder kasserer.

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger og er samtidig ansvarlig for, at der føres forhandlings- og beslutningsprotokol over disse, ligesom al korrespondance journaliseres.

Formanden leder alle møder.

Formanden og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer tegner og forpligter foreningen i alle anliggender af såvel organisatorisk som økonomisk art.

Kassereren gives prokura til foreningens konti i det af bestyrelsen valgte pengeinstitut.

Bestyrelsesmøde kan begæres afholdt af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer med angivelse af behandlingsemne.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

§6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 2/3 af foreningens medlemmer 14 dage forinden anmoder herom med skriftlig angivelse af behandlingsemne.

§7
Vedtægtsændring eller ophævelse af foreningen kan kun finde sted, når 3/4 af de fremmødte medlemmer på en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling stemmer derfor.

Ved ophævelse af foreningen beslutter generalforsamlingen anvendelse af foreningens formue.

Alle protokoller og korrespondance i øvrigt overbringes ved foreningens ophør til nærmeste værende Lokalhistoriske Arkiv.

Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter af 29. marts 1999.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24. maj 2007.

Knud Møllmann Jensen Carsten Clausen Inge Nielsen

                             Hans Rasmussen                                                         Søren Rasmussen